Posviacka obnoveného kríža „Na Lane“.

V nedeľu 13. novembra 2022 sa konala posviacka obnoveného kríža „Na Lane“. Na tomto mieste sa schádzali veriaci na modlitbách pri drevenom kríži, prenesenom zo starého cintorína v roku 1949. Tento je už v súčasnosti nahradený betónovým. Srdečne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom, ktorí sa podieľali na obnove, nech im dobrotivý Boh vynahradí ich obety svojimi milosťami a požehnaním.

viac

Posviacka komunitného centra

V nedeľu 23. októbra, na sviatok sv. apoštola Jakuba, podľa tela Pánovho brata, našu farnosť navštívil vladyka Peter Rusnák – administrátor Prešovskej archieparchie. V tento sviatočný deň vladyka posvätil novú budovu komunitného centra a liturgický priestor, ktoré je zasvätené blahoslavenému Zefirínovi, prvému rómskemu mučeníkovi. Pri tejto príležitosti posvätil aj bohostánok, evanjeliár a bohoslužobné nádoby. Pred svätou liturgiou vladyku Petra privítal starosta obce JUDr. Jozef Mačuga a farár farnosti o. Peter Malcovský. V homílii nás vladyka Peter povzbudil, aby sme neboli ako boháč z podobenstva a nemysleli iba na seba, ale aby sme boli otvorení a vnímaví na Krista v každom človeku, podobne ako v Lazárovi. Veriacich pozval a povzbudil aby prichádzali na toto miesto, pretože bez nich by to bola iba prázdna budova. Eucharistie sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Jakubany.

V závere svätej liturgie sa vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť a slávenie Eucharistie poďakovala Vlasta Dunková a farár o. Peter Malcovský. Vďaky sa taktiež dostalo všetkým darcom, dobrodincom a kňazom, ktorí prispeli k vybudovaniu tohto diela akýmkoľvek spôsobom.

viac

„Milión deti sa modli ruženec“ na základnej škole v Jakubanoch

 

Dňa 18.10.2022 pápežská organizácia Pomoc trpiacej Cirkvi pozvala deti celého sveta k spoločnej modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Tento rok sa do modlitby zapojilo 831 153 detí z celého Slovenska. V tomto počte je aj 192 detí z našej farnosti, ktorí sa na modlitbe ruženca stretli v miestnom chráme. Deti si priniesli vlastné ružence a s veľkou ochotou sa modlili radostný ruženec.

viac

Spoločné popoludnie tých, ktorí slúžia v chráme.

Dňa 1. októbra 2022 sa stretli kurátori, kantori a tí, ktorí sa starajú o čistotu nášho chrámu na spoločnom popoludní na chate v Levočských vrchoch. Popoludnie sa nieslo v spoločných rozhovoroch, vytvorení príjemného spoločenstva a pohostenia pri chutnom guľáši a opekaní.

viac

Septembrové trojdnie modlitieb matiek

Septembrové trojdnie modlitieb matiek pripravila v našej farnosti piata, rómska, skupinka matiek. V piatok sme sa stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov pod Ježišovým krížom. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom do Ježišovho srdca a prosili o ich obrátenie. V nedeľu sme Bohu ďakovali  a chválili ho za všetky milosti ktoré nám, naším deťom aj rodinám dal. Ďakujeme všetkým za prípravu trojdnia.

viac