Modlitby matiek

Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronica a jej švagriná Sandra pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Modlitbou spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohlo konať v ich životoch a odstránil tak bolesti matiek.

Modlitby matiek sa rozšírili do viac ako 70 krajín sveta a boli v nich mnohé krásne odpovede a vyslyšania.

Na utvorenie skupinky stačia dve matky, najviac osem. Stretávame sa raz do týždňa. V našej farnosti sa modlí päť skupiniek matiek, od pondelka do štvrtka v presne stanovenom čase v Pastoračnom dome. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda to, s čím sa matky zdôveria na stretnutí, sa nesmie zneužiť.

Keď sa matky naučia dôverovať jedna druhej cez modlitbu a zdieľanie, ich  bremeno sa stane ľahším.

Spiritualita hnutia Modlitieb matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh, ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Hlavné zásady:

  • Neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy
  • Neohovárať: učíme sa milosrdenstvu vočí blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí
  • Nerozprávame inde: často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Porov. Jer 31,16-17)

Spracované podľa knižôčky MM a www.modlitbymatiek.sk