Dobrá novina 2022

Krásny program, ktorí si pre nás pripravili naše deti s vierou im vlastnou nám zvestovali narodenie Spasiteľa v Dobrej novine.

viac

Arcibiskup Ján Babjak SJ v Komunitnom centre

V nedeľu svätých otcov 18. decembra, nás v komunitnom centre poctil svojou návštevou emeritný otec arcibiskup vladyka Ján Babjak. Veriacich povzbudil k horlivej duchovnej príprave pred sviatkami Narodenia Pána. Všetkých Rómov povzbudil, aby využívali toto centrum a prichádzali čerpať milosti ktoré tu Ježiš dáva prostredníctvom sviatosti.

V závere slávnosti vladykovi poďakoval farár a manželia Vlasta a Dušan Dunkoví.

viac

Sviatok sv. Mikuláša 2022

Na sviatok sv. Mikuláša navštívil našu farnosť Mikuláš, ktorý prešiel dedinou na koči a navštívil náš chrám a komunitné centrum, kde sa prihovoril deťom a rozdal im darčeky.

viac

Posviacka obnoveného kríža „Na Lane“.

V nedeľu 13. novembra 2022 sa konala posviacka obnoveného kríža „Na Lane“. Na tomto mieste sa schádzali veriaci na modlitbách pri drevenom kríži, prenesenom zo starého cintorína v roku 1949. Tento je už v súčasnosti nahradený betónovým. Srdečne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom, ktorí sa podieľali na obnove, nech im dobrotivý Boh vynahradí ich obety svojimi milosťami a požehnaním.

viac

Miništrantská opekačka

V tento deň o. Peter Ščerba pozval miništrantov na spoločnú opekačku. Strávili spolu čas v rozhovore pri ohni aj pri stole. Neskôr sa k ním pridal aj o. Michal, ktorý tam už našiel pre seba upečenú špekáčku. 🙂

viac