Nový luster v našom chráme

,,Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16).“

Milovaní bratia a sestry, v týchto dňoch sme v našom chráme sv. ap. Petra a Pavla inštalovali ďalšiu okrasu nášho chrámu a to nový nádherný luster. S veľkou radosťou v srdci sa chceme poďakovať pánovi Petrovi Husákovi z nadácie Blíž k sobě, ktorý nám tento dar darovali. Veľa Božích milostí prajeme jemu aj jeho rodine a taktiež celej nadácií a nech mu to náš nebeský Otec stonásobne vynahradí. Tak ako evanjelista Matúš píše, nech tento dar nielenže osvetľuje náš chrám ale nech je symbolom našich skutkov.

Pozn. Na spodnej časti lustra je vyobrazená ruka, ktorá je symbolom nekonečného Božieho požehnania. Preto s radosťou vždy prímajme toto láskavé Otcovo ,,blahoslovénije“


Filipovka

Drahý naši veriaci , východná Cirkev pred sviatkami Narodenia nášho Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka (Pilipyvka). Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána.

Tento pôst sa v byzantskej Cirkvi definitívne zaviedol niekedy medzi 6. a 8. storočí. Názov tohto pôstu vychádza logicky deň po sviatku sv. apoštola Filipa, teda 15. novembra a trvá do 24. decembra.

Cirkev vždy predkladala veriacim obdobie pôstu ako pozvanie k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, sebou samým i ostatnými ľuďmi. Pôst je obdobie ktoré nás pozýva priblížiť sa k Bohu zložiac si svoje masky, ktoré každodenne nosíme a za ktoré sa skrývame, aby sme tak intenzívnejšie a hlbšie zakúsili ako veľmi potrebujeme jeho lásku a odpustenie. Sv. Bazil Veľký v jednej homílii raz povedal:

,,Nezahaľuj si tvár, ako to majú vo zvyku herci. Herec je ten, ktorý v divadle predstavuje inú osobu. (…) V tomto živote, ako na nejakom javisku, viacerí práve tak vedú divadelný život, a pritom majú v srdci niečo iné, čo v tej istej podobe ukazujú ľuďom, A tak neskrývaj svoju tvár! Aký si, tak si počínaj (…) Radostne sa poponáhľaj k daru pôstu. Pôst predstavuje starobylý dar, ktorý nestarne a neochabuje“

Jediným a skutočným zmyslom tohto obdobia pôstu je to, aby nám pomohol prežiť sviatky Narodenia Pána čo v najhlbšej radosti z prítomnosti toho, ktorý sa túžil priblížil k človeku tak veľmi, že sa stal jedným z nás.


Mimoriadny rok svätého Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia jeho vyhlásenia za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpismi hlavného peniteciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa vzoru svätého Jozefa: „Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.
Oficiálny preklad dekrétu budú publikovať jednotlivé miestne cirkvi. Pre stručný obraz možno z jeho obsahu uviesť, že odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.
Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.

Modlitba odovzdania sa pod ochranu svätého Jozefa

„Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milosti pre časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen.“

Sv. Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás!