Vitajte na stránke farnosti Jakubany!


Veľký pôst

Bratia a sestry, začali sme veľký pôst alebo tiež svätú štyridsiatnicu. Čas kedy si môžeme odriekať svetské dobrá aby sme sa mohli viac sústrediť na tie večné, božské. Aj v čase pandémie môžeme tento čas využiť na naše duchovné obohatenie. To, že sme doma nám dáva väčšiu možnosť zahĺbiť sa do Svätého Písma, ale aj do osobnej modlitby. K začiatku tohto obdobia  Svätý Otec prináša posolstvo pre celý svet. V slovenskom znení si ho môžete prečítať tu: Posolstvo sv. otca


Sčítanie obyvateľstva 2021

Drahí veriaci, ako už iste viete tohto roku v termíne od 15.2.2021 – 31.3.2021 sa uskutoční elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Pričom práve sčítanie obyvateľov bude prevedené elektronicky prostredníctvom stránky scitanie.sk. Súčasťou tohto sčítania je aj otázka týkajúca sa príslušnosti k cirkvi. Pozývame vás k pravdivosti tak, ako nás učí náš pán Ježiš Kristus. Od pravdivého prihlásenia sa aj k našej Gréckokatolíckej cirkvi závisí jej ďalšie fungovanie v rámci štátu. Cirkvi, ktorá predovšetkým slúži Vám veriacim. Týmto sčítaním môžeme dať štátu najavo, že voči našej cirkvi nie sme ľahostajní, že nám na nej záleží, a že sme stále oddaní Cyrilo-Metodskému duchovnému dedičstvu, na ktoré sa odvoláva aj Ústava Slovenskej Republiky.


Mimoriadny rok svätého Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia jeho vyhlásenia za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpismi hlavného peniteciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa vzoru svätého Jozefa: „Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.
Oficiálny preklad dekrétu budú publikovať jednotlivé miestne cirkvi. Pre stručný obraz možno z jeho obsahu uviesť, že odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.
Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.

Modlitba odovzdania sa pod ochranu svätého Jozefa

„Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milosti pre časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen.“

Sv. Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás!