Posvätenie prvotín úrody na sviatok Premenia Pána 2021