Premenenie Pána

Duchovný význam sviatku:

Udalosť Premenenia Pána jasne ukázala, ako sú v Ježišovi Kristovi nerozlučne spojené dve prirodzenosti – božská a ľudská. Počas premenenia sa Kristova božská prirodzenosť nezmenila, ale zjavila sa iba v Jeho ľudskej prirodzenosti. Podľa Jána Zlatoústeho sa to stalo, „aby nám ukázal budúcu premenu našej povahy a Jeho budúcnosť prichádzajúcu na oblakoch v sláve s anjelmi“. Zároveň je aj Božím zjavením, ako píše apoštol Pavol. “Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.“ ( 1 Kor 2, 9-10)

Premenenie Pána sa objavuje aj ako zjavenie sa troch osôb Najsvätejšej Trojice: Otca, svedčiaceho hlasom, Syna a Svätého Ducha, zjavujúceho sa v podobe jasného oblaku. Symbolická je aj prítomnosť dvoch starozákonných prorokov Mojžiša a Eliáša. Slovami Jána Zlatoústeho sa objavil „jeden, ktorý zomrel, a druhý, ktorý ešte nezažil smrť“, aby ukázal, že „Kristus má moc nad životom a smrťou, vládne nad nebom a zemou“. Potom, čo sa Pán premenil pred apoštolmi, akoby im otvoril závoj budúcnosti a zjavil sa ako Boží Syn, pán života a smrti. Takto vopred uistil učeníkov, že jeho bezprostredné utrpenie nie je porážka a hanba, ale víťazstvo a sláva, korunované zmŕtvychvstaním.