Svätý a veľký týždeň

Drahý bratia a sestry, dnešnou nedeľou vstupujeme do svätého a veľkého týždňa. Tak ako Kristus vstúpil do Jeruzalema aby naplnil Otcovu vôľu, aj my spoločne s Ním vstúpme do týchto svätých dní a spoločne s ním prežime tento čas. Kristus túži toto všetko zažiť spolu s tebou. S tebou chce jesť baránka, umyť ti nohy, byť zradený Judášom, getsemnsku záhradu, Petrovo zapretie, bičovanie, ukrižovanie a nakoniec slávnostné Vzkriesenie.

Prajeme požehnaný čas prežívania Kristovho tajomstva Paschy.