Sláva Isusu Christu!

Drahí veriaci,

„majme aj my väčšiu odvahu vydávať svedectvo

o viere v zmŕtvychvstalého Krista.

Nemajme strach byť kresťanmi a žiť po kresťansky!

My musíme mať túto odvahu ísť

a ohlasovať zmŕtvychvstalého Krista,

pretože on je našim pokojom, on učinil pokoj svojou láskou,

svojim odpustením,

svojou krvou, svojim milosrdenstvom.“

„Prosím Vás, neunavte sa v prejavovaní milosrdenstva.“

                                                               (myšlienky Svätého Otca Františka)