Sláva Isusu Christu!

 “Modlievajte sa ruženec a konajte pokánie.”

                                                                    Panna Mária vo Fatime

Drahí veriaci,

tohto roku si pripomíname Jubileum Fatimských zjavení,

ktoré sa odohrali v roku 1917 vo Fatime v Portugalsku.

Panna Mária sa vtedy zjavila trom pastierikom Lucii, Hyacinte a Františkovi.

Panna Mária, okrem iného, odporúčala vo svojich zjavenia slávenie

tzv. “Fatimských sobôt.”

Ona sama spresnila ako má vyzerať slávenie takejto zmiernej a odprosujúcej pobožnosti:

“sľubujem vštkým, čo sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú,

pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa ruženec

a strávia 15 minúť v rozjímaní o tajomstvách ruženca

s úmyslom odčiniť urážky proti môjmu Nepoškvrnenému Srdcu,

že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými

pre spásu ich duše.”

Prečo má byť 5 prvých sobôt? Lebo ľudia urážajú Nepoškvrnené Srdce Panny Márie:

1, v jej Nepoškvrnenom počatí

2, jej panenstve

3, jej Božom materstve a odmietnaí prijať ju ako Matku ľudu

4, verejným vštepovaním do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie,

ba až nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke

5, priamym urážaním jej posvätných obrazov