Sláva Isusu Christu!

Ľudia dnes žijú tak, akoby Boha nebolo.

Môžeme mať dojem, že zlo prevláda a víťazí nad dobrom.

V tragickej situácii človeka, ako odpoveď na jeho duchovnú biedu

spôsobenú hriechom, Boh vo  svojej nekonečnej láske

k svojmu stvoreniu prichádza v osobe Nepoškvrnenej Panny Márie

a vo svojom Synovi, milosrdnom Spasiteľovi.

Pokora podľa vzoru Márie nás vedie ku Kristovi.

Ľudské utrpenie má spasiteľnú moc, keď ho spájame

s utrpením a krížom Krista, skrze ktoré nás vykúpil z hriechu,

od zlého ducha a večného odsúdenia.