Christos Voskrese!

Keď sa zem ponorila do ticha betlehemskej noci, Ty si zostúpil a prišiel na svet v tele ako dieťa. Keď všade zavládlo ticho Veľkej noci, Ty si zostúpil do podsvetia a zničil si jeho vládu. Viem, že keď do toho ticha ponorím svoje srdce i dušu, prídeš aj ku mne spolu s Otcom i Duchom a urobíš si vo mne príbytok, Príď, Trojica a nemeškaj, bude to naša spoločná Pascha.

Drahý bratia a sestry, prajeme vám všetkým radostné sviatky Kristovho Vzkriesenia


Svätý a veľký týždeň

Drahý bratia a sestry, dnešnou nedeľou vstupujeme do svätého a veľkého týždňa. Tak ako Kristus vstúpil do Jeruzalema aby naplnil Otcovu vôľu, aj my spoločne s Ním vstúpme do týchto svätých dní a spoločne s ním prežime tento čas. Kristus túži toto všetko zažiť spolu s tebou. S tebou chce jesť baránka, umyť ti nohy, byť zradený Judášom, getsemnsku záhradu, Petrovo zapretie, bičovanie, ukrižovanie a nakoniec slávnostné Vzkriesenie.

Prajeme požehnaný čas prežívania Kristovho tajomstva Paschy.


Zvestovanie presvätej Bohorodičke

Sviatok Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne, je jedným z mála sviatkov, ktoré v byzantskej tradícii nachádzame vo Veľkom pôste. O veľkosti sviatku svedčia aj niekdajšie pomenovania: Kristovo počatie, Zvestovanie Krista, Začiatok spásy,

Sviatok má ako svoju nosnú tému zvestovanie vtelenia Božieho Slova a radosť, ktorá z toho pramení. V mnohých tropároch sa opakuje ako refrén výzva: „Raduj sa“, jedná sa o radosť, ktorá nemá v sebe nič povrchné, veď sa rodí z vedomia spásy, ktorá sa nám dáva v Kristovi, vo sviatku, ktorý sa snaží zatiahnuť celé stvorenie do chvály a kontemplácie sláveného tajomstva. Na radosti Zvestovania má teda účasť nebo, zem a celé stvorenie. Archanjel hovorí s Presvätou Bohorodičkou s najväčšou úctou a má pre ňu, ako Božiu matku, slová najvyššej pochvaly a obdivu.

„Raduj sa, zem neposiata; raduj sa, ker nespáliteľný; raduj sa, hlbina nepreniknuteľná; raduj sa, most, ktorý prevádza do neba a vyvýšený rebrík, ktorý videl Jakub; raduj sa, božská archa manny; raduj sa, oslobodenie z kliatby; raduj sa, návrat Adama z vyhnanstva: Pán s tebou.“


Púť do Medžugoria


Veľký pôst

Pôstne obdobie je časom, kedy si máme uvedomiť Kristovo utrpenie, jeho obetu a lásku k človeku a na základe tejto skutočnosti urobiť sebareflexiu pre svoj vlastný život a svoje miesto v spoločnosti i spoločenstve, v ktorom žijeme. Na kríži Ježiša Krista sa rozbil starý svet a ten istý kríž sa stal zdrojom nového života.

Duchovný pôst, ktorý je zdržanlivosťou od každého zlého je najpodstatnejšou časťou pôstu. Svätý Ján Zlatoústy učil, že „hodnota pôstu nespočíva ani tak v zdržanlivosti od jedla, ako skôr v upustení od hriešnych zvykov“ (porov. Homília o sochách III, 11).

Počas Veľkého pôstu budeme rozjímať o kríži a utrpení Ježiša Krista. Pokúsme sa však spoznať aj svoj vlastný kríž, kde odovzdáme svoj starý život a prijmeme život podľa vzoru Ježiša Krista. Nech je pre každého z nás obdobie Veľkého pôstu časom milosti a posvätenia.

Veľký pôst je predovšetkým duchovnou cestou, ktorej cieľom je Pascha, „sviatok sviatkov“. Je to príprava k „naplneniu Paschy, pravému Zjaveniu“.