Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Svätí Joachim a Anna prednášali prosby Bohu, aby ich požehnal dieťaťom. Ich prosby boli vyslyšané a sv. Anna počala vytúžené dieťa. Na rozdiel od Krista, však bola Panna Mária prirodzene počatá manželským splynutím Joachima a Anny. Boh požehnal ich manželskú lásku a naplnil ju darom, t.j. nepoškvrnenou dcérou, ktorej sa nedotkol tzv. dedičný hriech. Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou oznamuje začiatok vykúpenia.

„Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. Vypočul Boh modlitby
Joachima i Anny. Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry,
z ktorej sa narodí Neopísateľný. Anjelom rozkázal, aby ju
pozdravili: „Raduj sa, Milostiplná!“

(tropár sviatku)


Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

 

Legendy zo života sv. Mikuláša

Sv. Mikuláš, arcibiskup Lykijskej Myry, je príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu k človeku.

Život sv. Mikuláša je okrášlený množstvom legiend. Napriek mnohým legendám z jeho života je nutné konštatovať, že sv. Mikuláš bol v svojej dobe výnimočnou osobnosťou, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu.

Predstavme si  aspoň jednu.

Legenda o lodiach vezúcich pšenicu

V čase veľkého hladomoru v Lýkii náhodou pristáli v prístave lode z Alexandrie naložené obilím. Svätý Mikuláš sa zjavil lodníkom a poprosil ich, aby dali časť nákladu hladujúcim. Spočiatku sa zdráhali, pretože náklad mali presne odvážený, niesli zaň zodpovednosť a báli sa prípadného trestu. Napokon im však časť predsa len dali.

Keď sa doplavili do Konštantínopolu, zistili, že nič z nákladu im nechýba a obilie, ktoré Mikuláš rozdal hladujúcim, vystalo ešte na ďalšie dva roky a aj na zasiatie.


Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu

Evanjelium nehovorí nič o udalosti uvedenia do chrámu. Základom tohto sviatku, ako aj sviatku Narodenia a Zosnutia Presvätej Bohorodičky je tradícia Cirkvi a apokryfné spisy, predovšetkým Jakubovo protoevanjelium a Evanjelium Pseudo Matúša. Odtiaľ sa dozvedáme, že rodičia Prečistej Panny Márie sv. Joachim a Anna, boli bezdetní, a preto dali sľub, že ak sa im narodí dieťa, dajú ho na službu Bohu do Jeruzalemského chrámu. Boh vypočul ich modlitby a daroval im dcéru. A keď mala tri roky, rodičia ju priviedli do chrámu a odovzdali do rúk veľkňaza Zachariáša, otca sv. Jána Krstiteľa a Predchodcu. Tam Presvätá Bohorodička prebývala viac rokov až dovtedy, kým ako dospelé dievča nebola zasnúbená so sv. Jozefom.


Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Archanjel Michal (hebr. “Mich-a-e-l” – “Kto je ako Boh?”) je vodcom nebeských zástupov (Joz 5.14). Spoločne s ním sa 8.11 slávi sviatok ostatných beztelesných mocností. Preto sa tento sviatok nazýva zborom. Pre oslavu anjelov bol vybraný mesiac november – 9 mesiac od marca (kedy sa pôvodne začínal rok) – na počesť deviatich anjelských chórov (anjeli – Rim 8,38; archanjeli 1Sol 4,15; cherubíni Gn 3,24; serafíni – Iz 6,2; tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti – Kol 1,16; Rim 8,38; sily Ef 1,21.1

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov).

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom.

Modlitba k sv. Michalovi Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen


Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.

Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý.

Cirkev stále oslavovala Presvätú Bohorodičku ako ochrankyňu a zástankyňu kresťanov, ktorá sa svojimi modlitbami prihovára pred Bohom za nás hriešnych. Pomoc Presvätej Bohorodičky sa veľakrát prejavila v rôznych situáciách jednotlivcom i skupinám ľudí. Cirkev si tak 1. októbra na sviatok Pokrova – ochrany Presvätej Bohorodičky pripomína neustálu ochranu kresťanov Božou Matkou. Tento sviatok je príležitosťou, aby sme prejavili Presvätej Bohorodičke svoju lásku a vďačnosť; je tiež dňom radostnej oslavy a zvelebovania jej ochrany a zástupníctva.