Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Archanjel Michal (hebr. “Mich-a-e-l” – “Kto je ako Boh?”) je vodcom nebeských zástupov (Joz 5.14). Spoločne s ním sa 8.11 slávi sviatok ostatných beztelesných mocností. Preto sa tento sviatok nazýva zborom. Pre oslavu anjelov bol vybraný mesiac november – 9 mesiac od marca (kedy sa pôvodne začínal rok) – na počesť deviatich anjelských chórov (anjeli – Rim 8,38; archanjeli 1Sol 4,15; cherubíni Gn 3,24; serafíni – Iz 6,2; tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti – Kol 1,16; Rim 8,38; sily Ef 1,21.1

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov).

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom.

Modlitba k sv. Michalovi Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.

Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý.

Cirkev stále oslavovala Presvätú Bohorodičku ako ochrankyňu a zástankyňu kresťanov, ktorá sa svojimi modlitbami prihovára pred Bohom za nás hriešnych. Pomoc Presvätej Bohorodičky sa veľakrát prejavila v rôznych situáciách jednotlivcom i skupinám ľudí. Cirkev si tak 1. októbra na sviatok Pokrova – ochrany Presvätej Bohorodičky pripomína neustálu ochranu kresťanov Božou Matkou. Tento sviatok je príležitosťou, aby sme prejavili Presvätej Bohorodičke svoju lásku a vďačnosť; je tiež dňom radostnej oslavy a zvelebovania jej ochrany a zástupníctva.

Premenenie Pána

Duchovný význam sviatku:

Udalosť Premenenia Pána jasne ukázala, ako sú v Ježišovi Kristovi nerozlučne spojené dve prirodzenosti – božská a ľudská. Počas premenenia sa Kristova božská prirodzenosť nezmenila, ale zjavila sa iba v Jeho ľudskej prirodzenosti. Podľa Jána Zlatoústeho sa to stalo, „aby nám ukázal budúcu premenu našej povahy a Jeho budúcnosť prichádzajúcu na oblakoch v sláve s anjelmi“. Zároveň je aj Božím zjavením, ako píše apoštol Pavol. “Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.“ ( 1 Kor 2, 9-10)

Premenenie Pána sa objavuje aj ako zjavenie sa troch osôb Najsvätejšej Trojice: Otca, svedčiaceho hlasom, Syna a Svätého Ducha, zjavujúceho sa v podobe jasného oblaku. Symbolická je aj prítomnosť dvoch starozákonných prorokov Mojžiša a Eliáša. Slovami Jána Zlatoústeho sa objavil „jeden, ktorý zomrel, a druhý, ktorý ešte nezažil smrť“, aby ukázal, že „Kristus má moc nad životom a smrťou, vládne nad nebom a zemou“. Potom, čo sa Pán premenil pred apoštolmi, akoby im otvoril závoj budúcnosti a zjavil sa ako Boží Syn, pán života a smrti. Takto vopred uistil učeníkov, že jeho bezprostredné utrpenie nie je porážka a hanba, ale víťazstvo a sláva, korunované zmŕtvychvstaním.

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

Akými prekrásnymi piesňami, mali by sme osláviť Petra i Pavla? Ako okrídlení anjeli, plní horlivosti pre Boha, hlásali celej zemi evanjelium a dostali sa až po hranice zeme. S evanjeliom pravdy svetom chodili a vieru šírili. Riekami múdrosti zavlažovali púšť pohanstva. Silou kríža premáhali nepriateľa. Skrze nich Kristus, plný milosti, zničil brány pekla.

Podporte obnovu chrámu v Jakubanoch.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany získala na vonkajšiu obnovu Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla zo zdrojov Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 300 000 €. Celkové výdavky na obnovu fasády, čiastočnú výmenu okien, strechy a opravy krovu predstavujú takmer 552 000 €. Vzhľadom na rastúcu cenu stavebných materiálov sa táto suma môže ešte zvýšiť. Aby sme zachovali túto národnú kultúrnu pamiatku a ojedinelú stavbu svojho druhu v celej strednej Európe, je jej vonkajšia rekonštrukcia nevyhnutná. Podporte obnovu Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Jakubanoch akoukoľvek sumou na transparentný účet: Chrám Jakubany IBAN: SK59 0900 0000 0052 0256 5520 Ďakujeme!