Premenenie Pána

Duchovný význam sviatku:

Udalosť Premenenia Pána jasne ukázala, ako sú v Ježišovi Kristovi nerozlučne spojené dve prirodzenosti – božská a ľudská. Počas premenenia sa Kristova božská prirodzenosť nezmenila, ale zjavila sa iba v Jeho ľudskej prirodzenosti. Podľa Jána Zlatoústeho sa to stalo, „aby nám ukázal budúcu premenu našej povahy a Jeho budúcnosť prichádzajúcu na oblakoch v sláve s anjelmi“. Zároveň je aj Božím zjavením, ako píše apoštol Pavol. “Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.“ ( 1 Kor 2, 9-10)

Premenenie Pána sa objavuje aj ako zjavenie sa troch osôb Najsvätejšej Trojice: Otca, svedčiaceho hlasom, Syna a Svätého Ducha, zjavujúceho sa v podobe jasného oblaku. Symbolická je aj prítomnosť dvoch starozákonných prorokov Mojžiša a Eliáša. Slovami Jána Zlatoústeho sa objavil „jeden, ktorý zomrel, a druhý, ktorý ešte nezažil smrť“, aby ukázal, že „Kristus má moc nad životom a smrťou, vládne nad nebom a zemou“. Potom, čo sa Pán premenil pred apoštolmi, akoby im otvoril závoj budúcnosti a zjavil sa ako Boží Syn, pán života a smrti. Takto vopred uistil učeníkov, že jeho bezprostredné utrpenie nie je porážka a hanba, ale víťazstvo a sláva, korunované zmŕtvychvstaním.


Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

Akými prekrásnymi piesňami, mali by sme osláviť Petra i Pavla? Ako okrídlení anjeli, plní horlivosti pre Boha, hlásali celej zemi evanjelium a dostali sa až po hranice zeme. S evanjeliom pravdy svetom chodili a vieru šírili. Riekami múdrosti zavlažovali púšť pohanstva. Silou kríža premáhali nepriateľa. Skrze nich Kristus, plný milosti, zničil brány pekla.


Podporte obnovu chrámu v Jakubanoch.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany získala na vonkajšiu obnovu Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla zo zdrojov Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 300 000 €. Celkové výdavky na obnovu fasády, čiastočnú výmenu okien, strechy a opravy krovu predstavujú takmer 552 000 €. Vzhľadom na rastúcu cenu stavebných materiálov sa táto suma môže ešte zvýšiť. Aby sme zachovali túto národnú kultúrnu pamiatku a ojedinelú stavbu svojho druhu v celej strednej Európe, je jej vonkajšia rekonštrukcia nevyhnutná. Podporte obnovu Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Jakubanoch akoukoľvek sumou na transparentný účet: Chrám Jakubany IBAN: SK59 0900 0000 0052 0256 5520 Ďakujeme!


Zoslanie Svätého Ducha

“Podľa čoho človek spozná, že prijal Svätého Ducha? Nech skúma sám seba pred Bohom a nech sa pozrie, čí miluje pokoj, jednotu a či má lásku k Cirkvi. Skúmaj svoje srdce a pokiaľ je v ňom láska k tvojmu bratovi, môžeš byť spokojný, lebo bez Božieho Ducha lásky niet. Božia láska sa totiž rozliala v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám bol daný” (Sv. Augustín).
Chceš byť dôstojným príbytkom Božieho Ducha? Cvič sa v dobrotivosti a láskavosti, lebo On presne taký je. O ňom totiž Prorok napísal: “Tvoj dobrý Duch ma privedie na správnu cestu – Duch tvoj blahij nastávit mja na zémľu právu”, a rovnako i jeho Cirkev ho takto vzýva: “… spas, Dobrotivý naše duše – i spasí, Bláže, dušy náša.”
Požehnaný sviatok Sošestvija Svjatáho Ducha


Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista

Sviatok Nanebovstúpenia Pána sa oslavuje vždy 40 dní po Pasche a patrí medzi veľké Pánove sviatky.

Pán Ježiš sa totiž vo svojom ľudskom tele vrátil do slávy, akú mal po pravici svojho Otca v nebi. Týmto spôsobom pozdvihol ľudskú prirodzenosť k zbožšteniu a zasadol ako Najvyšší Veľkňaz, ktorý pretrpel ľudskú smrť a vstal z mŕtvych, aby zachránil ľudstvo. Teda oslavuje sa vystúpenie Pána na nebesá a zároveň sa očakáva jeho druhý a slávny príchod.

Liturgia tohto sviatku má tiež niekoľko zvláštností. Namiesto niektorých častí liturgie (po svätom prijímaní až po samotné prepustenie) sa spieva spev typický spev pre toto obdobie Bože vznes sa nad nebesá…

Nech sa aj v našom živote odráža Kristova sláva, aby sme ako pravý učeníci Majstra jeho slávu rozniesli po celej zemi .