Zoslanie Svätého Ducha

“Podľa čoho človek spozná, že prijal Svätého Ducha? Nech skúma sám seba pred Bohom a nech sa pozrie, čí miluje pokoj, jednotu a či má lásku k Cirkvi. Skúmaj svoje srdce a pokiaľ je v ňom láska k tvojmu bratovi, môžeš byť spokojný, lebo bez Božieho Ducha lásky niet. Božia láska sa totiž rozliala v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám bol daný” (Sv. Augustín).
Chceš byť dôstojným príbytkom Božieho Ducha? Cvič sa v dobrotivosti a láskavosti, lebo On presne taký je. O ňom totiž Prorok napísal: “Tvoj dobrý Duch ma privedie na správnu cestu – Duch tvoj blahij nastávit mja na zémľu právu”, a rovnako i jeho Cirkev ho takto vzýva: “… spas, Dobrotivý naše duše – i spasí, Bláže, dušy náša.”
Požehnaný sviatok Sošestvija Svjatáho Ducha


Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista

Sviatok Nanebovstúpenia Pána sa oslavuje vždy 40 dní po Pasche a patrí medzi veľké Pánove sviatky.

Pán Ježiš sa totiž vo svojom ľudskom tele vrátil do slávy, akú mal po pravici svojho Otca v nebi. Týmto spôsobom pozdvihol ľudskú prirodzenosť k zbožšteniu a zasadol ako Najvyšší Veľkňaz, ktorý pretrpel ľudskú smrť a vstal z mŕtvych, aby zachránil ľudstvo. Teda oslavuje sa vystúpenie Pána na nebesá a zároveň sa očakáva jeho druhý a slávny príchod.

Liturgia tohto sviatku má tiež niekoľko zvláštností. Namiesto niektorých častí liturgie (po svätom prijímaní až po samotné prepustenie) sa spieva spev typický spev pre toto obdobie Bože vznes sa nad nebesá…

Nech sa aj v našom živote odráža Kristova sláva, aby sme ako pravý učeníci Majstra jeho slávu rozniesli po celej zemi .


Christos Voskrese!

Keď sa zem ponorila do ticha betlehemskej noci, Ty si zostúpil a prišiel na svet v tele ako dieťa. Keď všade zavládlo ticho Veľkej noci, Ty si zostúpil do podsvetia a zničil si jeho vládu. Viem, že keď do toho ticha ponorím svoje srdce i dušu, prídeš aj ku mne spolu s Otcom i Duchom a urobíš si vo mne príbytok, Príď, Trojica a nemeškaj, bude to naša spoločná Pascha.

Drahý bratia a sestry, prajeme vám všetkým radostné sviatky Kristovho Vzkriesenia


Svätý a veľký týždeň

Drahý bratia a sestry, dnešnou nedeľou vstupujeme do svätého a veľkého týždňa. Tak ako Kristus vstúpil do Jeruzalema aby naplnil Otcovu vôľu, aj my spoločne s Ním vstúpme do týchto svätých dní a spoločne s ním prežime tento čas. Kristus túži toto všetko zažiť spolu s tebou. S tebou chce jesť baránka, umyť ti nohy, byť zradený Judášom, getsemnsku záhradu, Petrovo zapretie, bičovanie, ukrižovanie a nakoniec slávnostné Vzkriesenie.

Prajeme požehnaný čas prežívania Kristovho tajomstva Paschy.


Zvestovanie presvätej Bohorodičke

Sviatok Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne, je jedným z mála sviatkov, ktoré v byzantskej tradícii nachádzame vo Veľkom pôste. O veľkosti sviatku svedčia aj niekdajšie pomenovania: Kristovo počatie, Zvestovanie Krista, Začiatok spásy,

Sviatok má ako svoju nosnú tému zvestovanie vtelenia Božieho Slova a radosť, ktorá z toho pramení. V mnohých tropároch sa opakuje ako refrén výzva: „Raduj sa“, jedná sa o radosť, ktorá nemá v sebe nič povrchné, veď sa rodí z vedomia spásy, ktorá sa nám dáva v Kristovi, vo sviatku, ktorý sa snaží zatiahnuť celé stvorenie do chvály a kontemplácie sláveného tajomstva. Na radosti Zvestovania má teda účasť nebo, zem a celé stvorenie. Archanjel hovorí s Presvätou Bohorodičkou s najväčšou úctou a má pre ňu, ako Božiu matku, slová najvyššej pochvaly a obdivu.

„Raduj sa, zem neposiata; raduj sa, ker nespáliteľný; raduj sa, hlbina nepreniknuteľná; raduj sa, most, ktorý prevádza do neba a vyvýšený rebrík, ktorý videl Jakub; raduj sa, božská archa manny; raduj sa, oslobodenie z kliatby; raduj sa, návrat Adama z vyhnanstva: Pán s tebou.“